naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní slovo


Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy a Mateřské školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.


Součásti školy:
Dovolte mi, abych naši školu představila. Naše škola získala právní subjektivitu od 1.1.2003.
Jsme úplná základní škola s devíti třídami, ke které patří školní družina, školní jídelna a od 1.1.2003 také mateřská škola se svou školní jídelnou. 

Výuka 
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola s rozhledem. Škola má následující koncepci: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, připravit je na další vzdělávání, naučit je komunikovat s lidmi a vštípit základy slušného chování.
Ve školním roce 2009/2010 dochází do školy 150 žáků v 9 třídách. Kromě povinných předmětů se vyučuje povinně volitelným předmětům: od 7.ročníku Ekologie, Ruský jazyk, Německý jazyk. Kromě toho si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů: Německý jazyk, Náboženství a Ruský jazyk. Škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy. Pro žáky s poruchou učení je organizována nápravná péče proškolenými dyslektickými asistentkami. 
Škola se profiluje především v ekologii. Je zapojena do několika ekologických projektů - GLOBE, Recyklohraní, Les ve škole, škola v lese, Ekologická škola. V roce 2008 jsme získali referenční list . Ekologická škola MSK. Ve škole pracuje ekotým, složený z žáků školy. Našim cílem v této oblasti je získat mezinárodní titul Ekologická škola.

Mimoškolní činnost
Ve škole je bohatá mimoškolní činnost, pracuje 16 skupin kroužků: flétna, dramatický, keramika, stolní tenis, počítače, sportovní, keramika, pasní všemi deseti, aerobic, anglický jazyk, dovedné ruce. Žáci 4.ročníku mají dopravní kurz a v zimě se rozběhne také rybářský kroužek. Do vedení kroužků jsou zapojeni 4 rodiče nebo jiní dospělí. 
Součástí celoročního plánu práce je také minimální preventivní program s názvem „Žijeme bez nudy“ a enviromentální program „Ekologické minimum“. Škola má vypracován ICT plán školy. 

Projektové vyučování
V průběhu školní výuky probíhají na škole také třídní i celoškolní projekty. Pro letošní rok jsme připravili Branný den, Posezení u vánočního stromu, Den Země, Velikonoční zvyky a obyčeje, Akademii školy, Olympijský den.

Aktivity školy:
Kromě toho jsou pro žáky a jejich rodiče připraveny další aktivity: Den otevřených dveří, Den dětí, Den obce. Ve spolupráci se sdružením rodičů pořádáme Školní ples, Maškarní karneval a turnaj ve stolním tenise. Ve spolupráci s ostatními složkami obce je pro žáky připravena Myslivecká soutěž, Drakiáda a kreslení na chodníku. Navíc plánujeme prohlídky místního zámku, návštěvu filmového a divadelního představení, návštěvu koncertu, besedu o návykových látkách a bruslení. 
V letošním roce oslaví naše školní budova 40.narozeniny a my se k oslavě připojíme akademií školy a vydáním školního almanachu. 

Soutěže a olympiády
V průběhu školního roku se žáci zapojují do soutěží a olympiád ve školních i okresních kolech. Kromě toho organizujeme celoškolní soutěže Vánoční laťka a Vánoční pinkání. 
Žáci mají ve škole kromě útulných tříd a speciálních pracoven také tělocvičnu, školní družinu, keramickou dílnu, učebnu v přírodě, školní hřiště, hřiště na odbíjenou a školní jídelnu. 

Naše plány:
V posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí jak uvnitř, tak také zvenčí. Ještě máme v plánu zrekonstruovat školní hřiště, zpevněné plochy kolem školy, v budoucnu se chceme pokusit o rekonstrukci fyzikální pracovny, počítačové učebny a zbudovat jazykovou laboratoř. 

Závěrem
Těší nás Váš zájem o naši školu. Budeme velmi rádi, když se k nám přijdete podívat, nebo navštívíte některou školní akci.
                                                                              Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kunín


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči

Odpoledne s babičkou
a dědou v Rybičkách

Odpoledne
s babičkou a dědou

Slet čarodějnic
a čarodějů v ŠD

Jízda na koloběžkách
v ŠD

Ekotým v Ostravě

Protidrogový vlak

Škola v pohybu

Kočky a koťata

Školní družina
v obecní knihovně

Sportovní gymnastika hoši

Velikonoční tvoření
1. – 5.ročník

Vycházka s Morenou

Škola v županu

Maškarní karneval
pro děti 2018

Exkurze do archivu v Novém Jičíně

Vybíjená – dívky – Odry

Pyžamový karneval
v pastelkové školce

Policejní pohádky - preventivní beseda
s policií ČR

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Dílna s rodiči
u Rybiček

Dílna u Sluníček

Vybíjená – otevřená kategorie

Vítání občánků

Show Adolfa Dudka
ve školní družině

Gymnastika – okresní kolo

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu